Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Friedrich Ehrmann

1895 OSTROVEC (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1981 DETROIT (USA)

F. Ehrmann se řadí k pražským německy hovořícím architektům. Byl synem ve Vídni působícího inženýra Alberta Ehrmanna. Studia architektury na vídeňské Technické univerzitě, absolvovaná v letech 1913–1921, mu přerušila válka. V této době se předpokládá zkušenost s Loosovou soukromou stavební školou. Blízké vztahy s Adolfem Loosem dokládá až Ehrmannova účast na oslavě Loosových 60. narozenin pořádaných v pražském Společenském klubu. Vedle signatury Ehrmannova bratrance Leopolda je na listině účastníků rozpoznáván i jeho podpis. Je rovněž ztotožňován na několika společných fotografiích pořízených při této významné události Loosových příznivců. Na přelomu 20. a 30. let je F. Ehrmann uváděn jako profesor na pražské německé technice. Jeho osudy po přijetí říšských diskriminačních zákonů (1933) a jejich následném zavedení i na československých německojazyčných školách nejsou blíže známy. Jisté je, že ještě v roce 1936 jej bylo možné dohledat v pražském adresáři pod jménem „Bedřich“ (v obchodním styku užíval i formu Fritz) v domě č. p. 41 v Lützowově (dnešní Opletalově) ulici. Následně, pro svůj židovský původ, emigroval a usadil se ve Spojených státech, kde i zemřel. Pochován je v Detroitu.

F. Ehrmann is one of Prague's German-speaking architects. He was the son of the engineer Albert Ehrmann, who worked in Vienna. His studies of architecture at the Vienna University of Technology, graduating in 1913–1921, were interrupted by the war. Experience with Loos's private construction school is assumed to have been during this time. Close relations with Adolf Loos are evidenced by Ehrmann's participation in the celebration of Loos's 60th birthday held at Prague Social Club. In addition to the signature of Ehrmann's cousin Leopold, his signature is also recognized on the list of participants. He is also identified in several joint photographs taken during this important event by Loos´ supporters. At the turn of the 1920s and 1930s, F. Ehrmann was listed as a professor at the German Technical College in Prague. His fate after the adoption of the Reich Discrimination Laws (1933) and their subsequent introduction in Czechoslovak German-language schools is not known. It is certain that in 1936 he could be found in the Prague directory under the name "Bedřich" (he also used the form Fritz in his business dealings) in house no. 41 in Lützow (today's Opletalova) Street. Subsequently, because of his Jewish origin, he emigrated and settled in the United States, where he also died. He is buried in Detroit.