Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Rudolf Wels

1882 OSEK (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1944 AUSCHWITZ-BIRKENAU (POLSKO)

Pocházel z rodiny židovského obchodníka, po studiu na plzeňské stavební průmyslovce pracoval v Praze, kde složil stavitelskou zkoušku. Byl přijat na vídeňskou Akademii výtvarných umění, kde studoval s vynikajícími studijními výsledky u Friedricha Ohmanna, navštěvoval však také soukromé kurzy Adolfa Loose a stal se i jeho spolupracovníkem v ateliéru. Jednou z Welsových nejčastěji reprodukovaných kreseb je ostatně prezentační list k Loosově návrhu obchodního domu Stein v Alexandrii. Welsovy stavby najdeme ve Vídni, Praze, ale především Sokolově a Karlových Varech. V Sokolově je Welsovým nejznámějším dílem Hornický dům, za pozornost stojí i dvě školní budovy. V Karlových Varech, kde má více než desítku realizací, patřily k nejvýznačnějším stavbám budova Okresní zdravotní pojišťovny, parní lázně či lázeňský dům Bellevue. Společně s Adolfem Loosem a Kurtem Ungerem projektoval v Karlových Varech také dnes nedochované sanatorium Esplanade. Wels se jako architekt uplatnil také ve filmu – spolupracoval například na Voskovcově a Werichově snímku Hej rup! Zabýval se i návrhem užitého umění pro sklárnu Moser, pro kterou také projektoval. Poté, co společně s manželkou a synem marně usiloval o americké vízum, byla celá rodina deportována do Terezína a následně do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau (Březinka), kde život talentovaného a na detail zaměřeného architekta předčasně skončil.

He came from the family of a Jewish businessman; after studying at the Pilsen construction school he worked in Prague, where he passed his civil engineering exam. He was accepted into the Vienna Academy of Fine Arts, where he studied with excellent results under Friedrich Ohmann, but also attended private courses by Adolf Loos and became his collaborator in the studio. One of Wels' most frequently reproduced drawings is a presentation sheet on Loos' design of the Stein department store in Alexandria. Wels' buildings can be found in Vienna and Prague, but especially in Sokolov and Karlovy Vary. In Sokolov, Wels's most famous work is the Miners’ House but two school buildings are also worthy of note. In Karlovy Vary, where he has more than a dozen buildings to his name, the most significant include the building of the District Health Insurance Company, the steam bath and the Bellevue spa house. Together with Adolf Loos and Kurt Unger, he also designed the Esplanade Sanatorium in Karlovy Vary which, unfortunately, has not survived. Wels also worked as an architect in film – he collaborated, for example, on Voskovec and Werich's film Hej Rup! He also designed applied art for the Moser glassworks for which he also designed buildings. After trying in vain for an American visa together with his wife and son, the whole family was deported to Terezín and then to the Auschwitz-Birkenau concentration camp, where the life of a talented and detail-oriented architect ended prematurely.