Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Adolf Loos a jeho následovníci / Adolf Loos and his followers

1870 BRNO (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1933 KALKSBURG U VÍDNĚ (RAKOUSKO)

1870 Narodil se v Brně do rodiny kameníka a sochaře.

1885–1890 Studia na průmyslovce v Liberci, v Brně a na univerzitě v Drážďanech (studia nedokončil).

1893–1896 Cesta po USA se zastávkou v Londýně.

po 1900 Loos se stává součástí i středem vídeňského intelektuálního okruhu, který kromě něj tvoří zejména novináři Karl Kraus a Peter Altenberg, malíř Oskar Kokoschka, hudebník Arnold Schönberg nebo filosof Ludwig Wittgenstein.

1911–1912 Loos realizoval v rámci kurzů na charitativní škole Eugenie Schwarzwaldové seminář o dějinách umění určený pro dospělé dívky – zúčastnilo se 56 studentek.

1912–1913 Poté, co Otto Wagner odešel z Akademie výtvarných umění na odpočinek, požádali někteří jeho studenti Adolfa Loose, aby se ucházel o uvolněné místo. Loos tomuto návrhu nevyhověl, ale rozhodl se založit vlastní stavební školu. Výuka byla navržena jako tříletá a první kurz začal 1. října 1912 ve Schwarzwaldské škole. Při přijímacích zkouškách se počítalo s tím, že vybraní studenti budou praktikovat přímo v Loosově ateliéru. Prvními studenty se stali Wilhelm Ebert, Paul Engelmann a Helmut Wagner z Freynsheimu. Výuky se účastnili také mimořádní posluchači, většinou židovští studenti vídeňské techniky, a to navzdory oficiálnímu zákazu. Tuto pedagogickou činnost přerušila nastupující válka.

1919–1920 Výuka Loosovy soukromé stavební školy byla obnovena, výuka probíhala většinou v kavárnách, při procházkách městem, během exkurzí či přímo v ateliéru. Ze studentů lze jmenovat např. Zlatko Neumanna či Heinricha Kulku.

1921–1924 Loos působí jako hlavní architekt bytové správy hlavního města Vídně. V této profesi využívá svých žáků.

1924 Zásluhou Bohumila Markalouse se Loos stává členem redakční rady časopisu Bytová kultura, kde spolupracuje s Janem Vaňkem a Ernstem Wiesnerem.

1924–1925 Loosovy přednášky v Praze a Brně organizované Klubem architektů a U.P. závody v rámci cyklu přednášek nejslavnějších evropských architektů.

1924–1928 Loos pracuje jako obchodní zástupce U.P. závodů v Paříži.

1928 Návrat do Vídně, zatčen policií kvůli zneužívání mladých dívek, ale také práce na několika plzeňských zakázkách přestavby interiérů.

1930 Karl Kraus, Arnold Schönberg, Heinrich Mann, Valery Larbaud a James Joyce dali společně podnět k založení Školy Adolfa Loose, tedy vlastně obnovení původní školy. Tato iniciativa ale nebyla úspěšná.

1933 Loos umírá v nervovém sanatoriu v Kalksburgu u Vídně.

1870 He was born in Brno into a family of a stonemason and sculptor.

1885–1890 He studied at technical schools in Liberec, Brno and the University of Dresden (he did not complete his studies).

1893–1896 A trip to the USA with a stoppover in London.

after 1900 Loos becomes part of the centre of Vienna's intellectual circle, which notably included journalists Karl Kraus and Peter Altenberg, painter Oskar Kokoschka, musician Arnold Schönberg and philosopher Ludwig Wittgenstein

1911–1912 as part of courses at the Eugenie Schwarzwald Charity School, Loos presented a seminar on art history for young ladies – attended by 56 students

1912–1913 After Otto Wagner retired from the Academy of Fine Arts, some of his students asked Adolf Loos to apply for the vacancy. Loos did not comply with this proposal, but decided to establish his own construction school. The curriculum was designed as a three-year course and the first course began on 1st October 1912 at the Schwarzwald School. Even from the entrance exams, it was expected that the selected students would practice directly in Loos's studio. The first students were Wilhelm Ebert, Paul Engelmann and Helmut Wagner from Freynsheim. Auxiliary students, mostly Jewish students of Vienna Technical College, also took part in the classes, despite the official ban. This pedagogical activity was interrupted by the approaching war.

1919–1920 Teaching of Loos's private construction school was renewed; lessons took place mostly in cafés, while walking through the city during excursions, or directly in the studio. Among the students we can name were, for example, Zlatko Neumann or Heinrich Kulka. 1921–1924 Loos works as the chief architect of the housing administration of Vienna. He uses his students in this profession.

1924 Thanks to Bohumil Markalous, Loos becomes a member of the editorial board of the Bytová kultura (Housing Culture) magazine, where he collaborates with Jan Vaněk and Ernst Wiesner.

1924–1925 Loos lectures in Prague and Brno, invited by the Club of Architects and the U.P. Company as part of a series of lectures by the most famous European architects 1924–1928 Loos works as a sales representative for the U.P. Company in Paris.

1928 Returning to Vienna, he is arrested by the police for abusing young girls, but also works on several interior design contracts in Pilsen.

1930 Karl Kraus, Arnold Schönberg, Heinrich Mann, Valery Larbaud and James Joyce initiate the establishment of the Adolf Loos School, in fact the restoration of the original school. However, this initiative is not successful.

1933 Loos dies in a sanatorium in Kalksburg near Vienna.