Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

 

Světoznámý brněnský rodák Adolf Loos, jehož odkaz je živý dodnes, ovlivnil několik generací architektů. Když roku 1911 ohlásil svůj odchod z vídeňské Akademie výtvarných umění Otto Wagner, obrátili se jeho studenti na Adolfa Loose s přáním, aby se ucházel o uvolněné místo. Loos místo toho založil vlastní soukromou školu, otevřenou pro pravidelné i mimořádné posluchače. Někteří z těchto následovníků se později stali Loosovými blízkými spolupracovníky. Další byli ovlivněni teoretickými pracemi nebo realizacemi tohoto evropského humanisty a architekta. Na území dnešní České republiky se nachází množství staveb, které nezapřou svého inspirátora a učitele. Těmto, ale také nerealizovaným projektům, je věnována nejnovější výstava.

Námět výstavy:
Petr Svoboda

Autoři textů:
Vlasta Loutocká,
Petr Svoboda,
Martin Šolc,
Renata Vrabelová

Redakční úpravy:
Pavlína Petrová

Překlad:
Kateřina Báňová

Grafika:
Petr Svoboda

Poděkování za spolupráci:
Bohuslav Benč,
David Cysař,
Dagmar Černoušková,
Jan Galeta,
Dana Gurecká,
Lukáš Haltof,
Jindřich Chatrný,
Michael Rund,
Miroslava Sabelová,
Michal Sborwitz,
Miloslav Skřivánek,
Filip Šlapal,
Vladimír Šlapeta,
Hana Šústková,
Lubomír Zeman,
FOIBOS BOOKS,
Knihovna města Ostravy,
Město Nová Paka,
Muzeum města Brna,
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Výstava vznikla v rámci výzkumného cíle Moderní architektura 20. století, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO).

The world-famous Brno native Adolf Loos, whose legacy is still alive today, has influenced several generations of architects. When Otto Wagner announced his departure from the Vienna Academy of Fine Arts in 1911, his students turned to Adolf Loos with a wish for him to apply for the vacancy. Instead, Loos established his own private school, open to regular and occasional students. Some of these followers later became Loos' close associates. Others were influenced by the theoretical works or practical accomplishments of this European humanist and architect. There are a number of buildings on the territory of today's Czech Republic that bear witness to their inspirer and teacher. The latest exhibition is dedicated to these, but also some unrealized projects.

Theme of the exhibition:
Petr Svoboda

Authors of texts:
Vlasta Loutocká,
Petr Svoboda,
Martin Šolc,
Renata Vrabelová

Editorial edits:
Pavlína Petrová

Translation:
Kateřina Báňová

Graphic design:
Petr Svoboda

Thanks for cooperation:
Bohuslav Benč,
David Cysař,
Dagmar Černoušková,
Jan Galeta,
Dana Gurecká,
Lukáš Haltof,
Jindřich Chatrný,
Michael Rund,
Miroslava Sabelová,
Michal Sborwitz,
Miloslav Skřivánek,
Filip Šlapal,
Vladimír Šlapeta,
Hana Šústková,
Lubomír Zeman,
FOIBOS BOOKS,
Knihovna města Ostravy,
Město Nová Paka,
Muzeum města Brna,
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

The exhibition was created within the research goal Modern Architecture of the 20th Century, funded from the institutional support of the Ministry of Culture for long-term conceptual development (DKRVO).