Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Alfons Hetmanek

1890 VÍDEŇ (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1962 VÍDEŇ (RAKOUSKO)

Se stavitelstvím začal velmi brzy. Ve 14 letech prošel jako učeň tříletou zednickou průpravou u stavebního mistra Adolfa Micheroli ve Vídni a již 14 dní po maturitě na státní průmyslové škole nastupuje jako kreslič k městskému architektovi Oskaru Reinhartovi. V letech 1912–1915 prohlubuje svoje vzdělání na vídeňské Akademii výtvarných umění u profesora Otto Wagnera. Ještě během studia získává Zlatou medaili a Zvláštní ocenění akademie výtvarných umění a po perfektně provedené závěrečné práci „Umělecký rozkvět zábavního areálu Kaisergarten v Prater-Lustgarten ve Vídni“ získává absolventský diplom, na který Otto Wagner připisuje: „výrazný talent a obzvláštní píle“. Někdy v té době absolvoval též kurzy u Adolfa Loose. Po válce Hetmanek pracuje jako nezávislý architekt, v roce 1920 zakládá společnou kancelář s Franzem Kaymem, rovněž Wagnerovým žákem. Pro oba je toto období velmi úspěšné. Jejich profesní záběr je široký, velký důraz kladou na výstavbu obecního bydlení ve Vídni. Spolupráce trvá do roku 1935. Po druhé světové válce Hetmanek ve své tvorbě úspěšně pokračuje. Jeho krédo – jasné jednoduché formy s důrazem na funkčnost – naplno zaznívá z jeho poslední dokončené práce, vlastního víkendového domu v Puchbergu na Schneebergu.

He started focusing on construction very early. At the age of 14, as an apprentice, he underwent a three-year training course with the master builder Adolf Micheroli in Vienna to become a mason, and 14 days after graduating from the state industrial school, he joined the city architect Oskar Reinhart as a draftsman. In the years 1912–1915 he extended his education at the Vienna Academy of Fine Arts under Professor Otto Wagner. During his studies, he received a Gold Medal and a Special Award from the Academy of Fine Arts, and after a perfectly completed final thesis, "The Artistic Flourishing of the Kaisergarten in the Prater-Lustgarten in Vienna", he receives a graduate diploma to which Otto Wagner adds "significant talent and special diligence". Sometime around that time, he also took courses with Adolf Loos. After the war, Hetmanek worked as an independent architect and in 1920 he founded a joint office with Franz Kaym, also a pupil of Wagner. This period was very successful for both of them. Their professional scope was wide; they placed great emphasis on the construction of municipal housing in Vienna. Their cooperation lasted until 1935. After the Second World War, Hetmanek successfully continued his work. His credo – clear simple forms with an emphasis on functionality – is clearly visible on his last completed work, his own weekend house in Puchberg on Schneeberg.