Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Ernst Wiesner

1890 MALACKY (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1971 LIVERPOOL (VELKÁ BRITÁNIE)

Ernst Wiesner studoval v Brně na Zemské vyšší reálné škole a pokračoval na stavebním odboru Vyšší průmyslové školy. V roce 1909 po maturitě a prázdninové stavební praxi pokračoval jako mimořádný posluchač vídeňské techniky. Po roce přestoupil na Akademii výtvarných umění, kde Mistrovskou školu architektury pod vedením Friedricha Ohmanna zakončil v roce 1913. Ač Ohmannův žák, ovlivněn byl spíše vídeňským purismem. Obdiv k dílu Adolfa Loose vyjádřil v roce 1931 v článku k Loosovým šedesátinám, a i ve Wiesnerově díle je možné rozpoznat inklinaci k čistotě forem a střídmosti ornamentu. V blíže neurčeném dopisu Adolfu Loosovi je zmiňována pravděpodobná Wiesnerova spolupráce: „ochota zastupovat Loose ve věci stavby domu pro T. v Paříži“. Dále Zdeněk Kudělka zmiňuje soupis prací Arnošta Wiesnera, z něhož „vyplývá, že Loos s ním projektoval obchodní dům Heleny Rubinsteinové v Paříži na Rue du Faubourg“. Již během studia projektoval, realizací z této doby byla přestavba Kellnerovy vily v Rosicích u Brna. První světovou válku strávil službou u ženijního pluku, po krátkém poválečném působení ve Vídni se v roce 1919 vrátil do Brna. Zde během dvaceti let architektské praxe vznikly podle jeho návrhů stavby, které jsou dodnes obdivuhodnými reprezentanty architektury nejvyšší kvality a nadčasových hodnot. 15. března 1939 tehdy již významný brněnský architekt uprchl do Londýna, kde pracoval pro československou exilovou vládu. Získal pracovní povolení RIBA a po roce 1945 působil jako samostatný architekt. Učil na školách architektury v Oxfordu a při Univerzitě v Liverpoolu. Po válce krátce navštívil Brno, v roce 1966, díky iniciativě Bedřicha Rozehnala, mu byla udělena stříbrná pamětní medaile a v roce 1969 čestný doktorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. K plánované spolupráci mezi univerzitami již v době normalizace nedošlo. V červenci 1971 Ernst Wiesner v Liverpoolu zemřel.

Ernst Wiesner studied in Brno at the Provincial Real High School and continued at the Construction Department of the Higher Industrial School. In 1909, after graduation and summer construction work experience, he continued as an auxiliary student of the Vienna University of Technology. A year later, he transferred to the Academy of Fine Arts, where he graduated from the Masters School of Architecture under Friedrich Ohmann in 1913. Although Ohmann's pupil, he was more influenced by Viennese purism. He expressed admiration for the work of Adolf Loos in 1931 in an article on Loos' sixtieth birthday, and even in Wiesner's work one can recognize the inclination to the purity of forms and the sobriety of ornament. An unspecified letter to Adolf Loos mentions Wiesner's likely collaboration: "willingness to represent Loos in the construction of a house for T. in Paris." Zdeněk Kudělka also mentions a list of works by Wiesner, from which "it transpires that Loos designed the Helena Rubinstein department store in Paris on Rue du Faubourg with Loos". He was already designing during his studies; he designed the remodelling of Kellner's villa in Rosice near Brno. He spent the First World War serving with the Engineer Regiment and after a short post-war stint in Vienna, he returned to Brno in 1919. During the following twenty years of architectural practice, buildings were created here according to his designs, which are still admirable representatives of architecture of the highest quality and timeless values. On 15 March 1939, the already important Brno architect fled to London, where he worked for the Czechoslovak government in exile. He obtained a work permit from RIBA and worked as an independent architect after 1945. He has taught at architecture schools in Oxford and at the University of Liverpool. After the war, he visited Brno briefly, in 1966; thanks to the initiative of Bedřich Rozehnal he was awarded a silver commemorative medal and in 1969 an honorary doctorate from the Jan Evangelista Purkyně (today’s Masaryk) University. The planned cooperation between the universities no longer took place at the time of the so-called normalization. Ernst Wiesner died in Liverpool in July 1971.