Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Jacques Groag

1892 OLOMOUC (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1962 LONDÝN (VELKÁ BRITÁNIE)

J. Groag byl významným žákem Adolfa Loose s původem v asimilované židovské rodině obchodníků z Olomouce. Po maturitě nastoupil na obor stavitelství na vídeňské technice (1910), které mu přerušila válka. Během vojenské služby získal na východní frontě vyznamenání za statečnost – prožil zde traumata, která ho provázela celý život. Po válce dokončil studia na technice (1919). Rovněž navázal na předválečné návštěvy Loosovy Bauschule. Praxi získal ve vídeňské stavební kanceláři Fritze Kellera (1921–1926), po které následovala nezávislá architektonická činnost (1926–1938). Jako stavbyvedoucí se podílel na realizaci Wittgensteinova vídeňského domu (1926–1929) od Paula Engelmanna a Mollerovy vily od A. Loose (1927). Četných publikací se dočkal jeho dvojdům pro vídeňské sídliště Werkbundu (1932). Po anšlusu Rakouska působil krátce v Praze (1938–1939), rodišti jeho ženy Jacqueline (dříve Hilde Blumberger, roz. Pick), odkud emigrovali do Británie. Zde se zabýval především návrhy interiérů a s manželkou se věnovali textilnímu designu. Vyučoval na londýnské Hammersmith School for Arts and Crafts (1955–1960). Mezi Loosovými následovníky vyčníval velkým počtem realizací, jak v jeho rodišti v Olomouci a na Moravě, tak ve Vídni. Byl vyhledávaným interiérovým návrhářem; silně ovlivněný Loosovým estetickým cítěním Groag přinášel z vídeňského prostředí módní prvky do prostředí „venkovského”.

J. Groag was an important pupil of Adolf Loos, originally from an assimilated Jewish family of merchants from Olomouc. After graduating, he started studying construction at the Vienna Technical University (1910), but this was interrupted by the war. During his military service, he received an award for bravery on the Eastern Front – he experienced traumas that accompanied him all his life. After the war, he completed his technical studies (1919). He also followed up on pre-war visits to Loos' Bauschule. He gained experience in the Vienna Construction Office of Fritz Keller (1921–1926), followed by independent architectural work (1926–1938). As a construction manager, he participated in the construction of Wittgenstein's Vienna House (1926–1929) by Paul Engelmann and Moller's Villa by A. Loos (1927). His semi-detached house for the Vienna Werkbund housing estate (1932) was featured in numerous publications. After the annexation of Austria, he worked briefly in Prague (1938–1939), the birthplace of his wife Jacqueline (formerly Hilde Blumberger, née Pick), from where they emigrated to Britain. Then he focused mainly on interior design and textile design with his wife. He taught at the Hammersmith School of Arts and Crafts in London (1955–1960). He stood out among Loos' followers by the large number of buildings he brought into being, both in his birthplace of Olomouc and elsewhere in Moravia, as well as in Vienna. He was a sought-after interior designer; strongly influenced by Loos's aesthetic feelings, Groag brought fashionable elements from the Viennese environment to the "rural" environment.