Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Karel Lhota

1894 PRAHA (RAKOUSKO-UHERSKO) – 1947 PRAHA (ČESKOSLOVENSKO)

K. Lhota se narodil do rodiny architekta a pedagoga Josefa Lhoty. V dětství se s rodinou přestěhoval do Plzně. Zde absolvoval I. státní reálku (1912), po které následovalo studium architektury na české technice v Praze (1912–1923). Patřil ke generaci, které studium prodloužila válka. Vojenskou službu u ženijního vojska zakončil až na Slovensku (1920). Následovalo několik zaměstnání v různých projekcích a projekčních ústavech v Praze a v Brně, kde se seznámil za přispění Bohumila Markalouse s Adolfem Loosem (1923). Po jmenování profesorem vyučoval v Plzni (1925) a později v Praze (1932–1942). V Brně získal doktorát za regulační plán Vysokého nad Jizerou (1939); ve válečných letech působil jako inspektor odborných škol. Mezi Loosovými „následovníky“ má zvláštní postaveni, jelikož nebyl posluchačem Loosovy proslulé školy. Penzum Loosových východisek získal během práce na společných projektech. Nejvýznamnější byly asistence u plzeňských interiérů bytu Hirschových a bytu Brummelových (oba 1927–1929), a pak u proslulých realizací pražských vil: Müllerova (1928–1930) a Winternitzova (1931–1932). Po celý život byl publikačně činný – ve svých článcích propagoval široké veřejnosti moderní způsoby bydlení. Vedle pedagogické činnosti se výrazně prosadil na poli divadelní scénografie (jeho manželkou byla herečka Marie Brožová). Až do své smrti spolupracoval na divadelním festivalu v Hronově.

K. Lhota was born into the family of architect and teacher Josef Lhota. As a child, he moved with his family to Pilsen. There he graduated from the First State School (1912), followed by a study of architecture at the Czech Technical University in Prague (1912–1923). He belonged to a generation whose studies were extended by the war. He ended his military service with the engineers corps in Slovakia (1920). This was followed by several jobs in various design offices and institutions in Prague and Brno, where he met Adolf Loos (1923) with the help of Bohumil Markalous. After his appointment as a professor, he taught in Pilsen (1925) and later in Prague (1932–1942). He received his doctorate in Brno for the regulation plan of Vysoké nad Jizerou (1939); in the war years he worked as an inspector of vocational schools. He has a special position among Loos' "followers" because he was not a student of Loos's famous school. He gained an idea of Loos's starting points while working on joint projects. His most important involvement was his assistance with the interiors of the Hirsch apartment and the Brummel apartment (both 1927–1929) in Pilsen, and then through the famous designs of the Prague villas: Müller (1928–1930) and Winternitz (1931–1932). He was active in publishing throughout his life – in his articles he promoted modern ways of living to the general public. In addition to his pedagogical activities, he made a significant impact in the field of stage design (his wife was the actress Marie Brožová). Until his death, he collaborated with the Hronov amateur theatre festival.