Následovníci Adolfa Loose / Adolf Loos Followers

Virtuální prohlídka výstavy / virtual tour of the exhibition

Margarete Schütte-Lihotzky

1897 MARGARETEN U VÍDNĚ (RAKOUSKO-UHERSKO) – 2000 VÍDEŇ (RAKOUSKO)

Margarete Schütte-Lihotzky byla první ženou, která studovala architekturu na vídeňské uměleckoprůmyslové škole, a byla jednou z prvních společensky angažovaných architektek, které prosazovaly radikální změnu a racionalizaci bydlení zaměřenou na potřeby pracující ženy. Byla ale také jediná přeživší z rakouské komunistické odbojové skupiny, která v letech 1939 a 1940 organizovala odpor proti nacistickému režimu. Ostatní členové byli pro velezradu odsouzeni k trestu smrti a v roce 1943 popraveni, Margarete Schütte-Lihotzky byla odsouzena berlínským lidovým soudem k 15 letům vězení a převezena do Aichbachu v Bavorsku. Byla osvobozena americkými jednotkami 29. dubna 1945. Margarete studovala architekturu u Oskara Strnada. Ještě během studia získala řadu ocenění. Oskar Strnad byl jedním z průkopníků sociálního bydlení ve Vídni, navrhoval dostupné, ale pohodlné byty pro sociálně slabší vrstvy a Margaretu velmi inspiroval. Pochopila, že propojení designu a funkčnosti je novým trendem budoucnosti. Po ukončení studia spolupracovala mimo jiné i s Adolfem Loosem na návrhu sídliště Friedensstadt pro válečné veterány. V roce 1922 se Margarete seznámila s taylorismem – novým stylem organizace práce. Ten podnítil její vlastní výzkum, na jehož základě potom navrhla v roce 1926 frankfurtskou kuchyni, která se stala prototypem vestavěné kuchyně. Když slavila své 100. narozeniny, podotkla: „Budete překvapeni, že předtím, než jsem v roce 1926 vytvořila frankfurtskou kuchyni, jsem nikdy sama nevařila. Doma ve Vídni vařila moje matka, ve Frankfurtu jsem chodila do restaurace. Navrhla jsem kuchyni jako architekt, ne jako žena v domácnosti.“ V letech 1930–1933 působila s Bauhausem v Rusku, přednášela v Číně a na Kubě. V poválečném Rakousku nesměla pro své politické názory pracovat. Oceňována a uznávána začala být až koncem 70. let 20. století a na oslavě svých 100. narozenin si zatančila valčík s primátorem města Vídně. Zemřela tři dny před svými 103. narozeninami.

Margarete Schütte-Lihotzky was the first woman to study architecture at the Vienna School of Applied Arts and was one of the first socially committed architects to push for a radical change and rationalization of housing focused on the needs of the working woman. But she was also the only survivor of the Austrian Communist resistance group that organized resistance against the Nazi regime in 1939 and 1940. The other members were sentenced to death for high treason and executed in 1943; Margarete Schütte-Lihotzky was sentenced by the Berlin People's Court to 15 years in prison and taken to Aichbach, Bavaria. She was liberated by American troops on April 29, 1945. Margarete studied architecture under Oscar Strnad. During her studies she received a number of awards. Oskar Strnad was one of the pioneers of social housing in Vienna, he designed affordable but comfortable apartments for the socially disadvantaged and greatly inspired Margaret. She understood that the connection between design and functionality is a new trend of the future. After graduating, she collaborated with i.a. Adolf Loos on the design of the Friedensstadt housing estate for war veterans. In 1922, Margarete became acquainted with Taylorism - a new style of work organization. It stimulated her own research, on the basis of which she then designed the Frankfurt kitchen in 1926, which became a prototype of the built-in kitchen. As she celebrated her 100th birthday, she said: “You will be surprised that before I created the Frankfurt kitchen in 1926, I never cooked on my own. My mother cooked at home in Vienna, I went to a restaurant in Frankfurt. I designed the kitchen as an architect, not as a housewife. "